Taniyans

Sri:

Srimathe Gopaladesika Mahadesikaya Nama:

Srimathe Raghuveera Mahadesikaya Nama:

Srimad Andavan Poundarikapuram Swami Ashrama Taniangal