2015 - 2016

Sri:

Srimathe Gopaladesika Mahadesikaya Nama:

Srimathe Raghuveera Mahadesikaya Nama:

Adiyen. With the divine grace of Acharyan, PoorvAchAryAL, Acharya pAdukaiGaL and Divya Dhampathi, Natha yamuna Ramanuja Sabha is happy to organize Dhanur mAsa ThiruppAvai upanyAsams by 

        Sri U Ve MangaLam S. Srikanth Swamin