Sri:

Srimathe Gopaladesika Mahadesikaya Nama:

Srimathe Raghuveera Mahadesikaya Nama:

 

 


Srimad ParavAkkOttai Andavan, Sri Gopaladesika Mahadesika pAdukA ArAdhanam

Part 01 - Importance of SandhyAvandhanam by Srimad ParavAkkOttai Andavan

Part 02 - Importance of SandhyAvandhanam by Srimad ParavAkkOttai Andavan

Importance of Bhagavad ArAdhanam by Srimad ParavAkkOttai Andavan

SandhyAvandhanam - Anugraha Bhashanam by Srimad ParavAkkOttai Andavan - Different Version

Part 01 - Utsava PrabhAvanGaL of Srimad ParavAkkOttai Andavan, Sri Gopaladesika Mahadesikan

Part 02 - Utsava PrabhAvanGaL of Srimad ParavAkkOttai Andavan, Sri Gopaladesika Mahadesikan

Part 03 - Utsava PrabhAvanGaL of Srimad ParavAkkOttai Andavan, Sri Gopaladesika Mahadesikan

Part 04 - Utsava PrabhAvanGaL of Srimad ParavAkkOttai Andavan, Sri Gopaladesika Mahadesikan

Part 05 - Utsava PrabhAvanGaL of Srimad ParavAkkOttai Andavan, Sri Gopaladesika Mahadesikan

MangaLAsAsanam of Ahobila Mutt Sri Malolan by Srimad ParavAkkOttai Andavan

Part 01 – Srimad Srimushnam Andavan's Anugraham in Srimad ParavAkkOttai Andavan's SathAbhisheka MahOtsavam

Part 02 – Srimad Srimushnam Andavan's Anugraham in Srimad ParavAkkOttai Andavan's SathAbhisheka MahOtsavam

Part 01 - Dolotsavam - Sri Ahobila Mutt Dolai Kannan – Srimad ParavAkkOttai Andavan's SathAbhishekam

Part 02 - Dolotsavam - Sri Ahobila Mutt Dolai Kannan – Srimad ParavAkkOttai Andavan's SathAbhishekam

Part 03 - Dolotsavam - Sri Ahobila Mutt Dolai Kannan – Srimad ParavAkkOttai Andavan's SathAbhishekam

Part 01 - SathAbhisheka ThirunAL - Anugraha Bhashanam of Srimad ParavAkkOttai Andavan

Part 02 - SathAbhisheka ThirunAL - Anugraha Bhashanam of Srimad ParavAkkOttai Andavan

Part 03 - SathAbhisheka ThirunAL - Anugraha Bhashanam of Srimad ParavAkkOttai Andavan

Part 04 - SathAbhisheka ThirunAL - Anugraha Bhashanam of Srimad ParavAkkOttai Andavan

Part 01 - Anugraha Bhasahanam of Srimad Villivalam Azhagiyasingar - Srimad ParavAkkOttai Andavan's SathAbhishekam

Part 02 - Anugraha Bhasahanam of Srimad Villivalam Azhagiyasingar - Srimad ParavAkkOttai Andavan's SathAbhishekam

Part 03 - Anugraha Bhasahanam of Srimad Villivalam Azhagiyasingar - Srimad ParavAkkOttai Andavan's SathAbhishekam

Part 01-Anugraha Bhashanam-ParavAkkOttai Andavan-Srinivasa Perumal Koil Rajagopura Kainkaryam

Part 02-Anugraha Bhashanam-ParavAkkOttai Andavan-Srinivasa Perumal Koil Rajagopura Kainkaryam

Part 01 - Srimad ParavAkkOttai Andavan Thirunakshatram - Panguni Rohini

Part 02 - Srimad ParavAkkOttai Andavan Thirunakshatram - Panguni Rohini

Part 03 - Srimad ParavAkkOttai Andavan Thirunakshatram - Panguni Rohini

ThiruvAdippoora Utsavam (2005) - Srimad ParavAkkOttai Andavan, Sri Gopaladesika Mahadesikan

Malolan MangaLAsAsanam by Srimad ParavAkkOttai Andavan – Srimad Villivalam Azhagiyasingar's SathAbhishekam

 

Sri Raghuveera Mahadesikan (PoorvAsramam) - Anugraha Bhashanam

 

Upanyasams - Thiruneermalai Noothana Ashrama Pravesam

 

Srimad Rayapuram Andavan (PoorvAsramam) - ThiruppullAni Vijayam Before Ashrama SweekAram

 

ChAturmAsya Sankalpam of Sri Raghuveera Mahadesikan - July 3rd 2012

 

Part 01- Sudarshana Homam - Prasanna Krishnaswamy Koil, Thulasi Thottam, Bengaluru

 

Part 02- Sudarshana Homam - Prasanna Krishnaswamy Koil, Thulasi Thottam, Bengaluru

 

Part 03- Sudarshana Homam - Prasanna Krishnaswamy Koil, Thulasi Thottam, Bengaluru

 

Part 04- Sudarshana Homam - Prasanna Krishnaswamy Koil, Thulasi Thottam, Bengaluru

 

Thiruvelliyangudi Divya Desam - Sri Kolavilli Raman Thirumanjanam